Основно училиште “Његош“ Скопје

ООУ “Његош” е изградено во далечната 1952 година. Училишната зграда е лоцирана во Јурумлери, Скопје и претставува градежен објект од цврста градба од 3000 м2 која одговара на својата намена. Функцијата на соодветен објект ја надополнуваат спортските терени и пошироките зелени површини.
Во  училиштето Његош, наставата ја посетуваат ученици која ја опфаќа територијата на Јурумлери, Колонија- Идризово, Идризово, Гоце Делчев, Дрма и Дунек.