Вие ја прегледувата страната

Лична карта

Име на основното училиште

 

ООУ „Његош“- Јурумлери

 

Адреса, место, општина              Ул. „2-а“ бр. 18     Јурумлери, Гази Баба
телефон 25 45  970,  Директор   078 441 706
факс 25 45  970
Веб страница ounjegos.edu.mk
E-mail njegoskolonija@yahoo.com
Основано од Основач Општина Гази Баба
Верификација- бр на актот Акт на верификација  бр. 14-1623/86
Година на верификација 26.02.1986 год., издаден од МОН на РМ
Тип на градба Училишната зграда е градежен објект од цврста градба.
Дејност на Училиштето Реализација на воспитно- образовен процес во основно образование
Внатрешна површина на училиштето (м2) 3066 м2 училишен простор
Училишен  двор 16.996,50 м2
Површина на спортски  терени и игралишта 1996,50 м2
Начин на загревање  на училиштето Сопствено парно греење на нафта
Училиштето работи во смени 2
Број на паралелки 23
Број на комбинирани паралелки /
Јазик/јазици на кој/кои се реализира наставата во училиштето -македонски јазик со кирилско писмо од 1 до 9 одделение

-албански јазик од 1 до 5 одделение

Во основното училиште има паралелки за ученици со посебни образовни потреби /
Во основното училиште има паралелки од музичко училиште /
Во основното училиште има ресурсен центар /
Други податоци карактеристични за основното училиште Мултиетничко, мултиконфесионално рурално училиште кое врши опфат на деца  од територијата на Гоце Делчев, Дунек, Јурумлери, Колонија Идризово,  с. Идризово, Дрма.