Вие ја прегледувата страната

Мисија и визија

Мисија на училиштето

Позитивна клима, современа средина и професионалниот развој на наставниците се клучна компонента за правилен раст и развој на учениците.

 

Визија на училиштето

Создаваме современа, ефикасна училишна средина, приспособена кон способностите на учениците во која се почитуваат разликите.